Aktualności


Pokój nauczycielski
Pokój nauczycielski
01.07.2017

 

 

 

MISJA

Celem istnienia Fundacji MUSIC EXPERT jest inicjacja, organizacja, produkcja, realizacja interdyscyplinarnych działań artystyczno-kulturalnych przy jednoczesnym założeniu aktywnego uczestnictwa odbiorców tych wydarzeń. Dążeniem Fundacji jest także wielopłaszczyznowa współpraca z różnymi grupami artystycznymi, aktorami, twórcami niezależnymi, muzykami, zespołami tanecznymi, animatorami kultury w celu wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. W swoim repertuarze posiada spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży, przedstawienia teatru ruchu oraz widowiska plenerowe, w tym: teatr .

Swoją misję realizuje poprzez następujące cele statutowe:
- Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych;
- Inicjowanie działań z zakresu edukacji filmowej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki;
- Popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki związanych z miastem, regionem i krajem;
- Promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą;
- Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: dzieci i młodzieży z domów dziecka i świetlic środowiskowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich;
- Działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;