Regulamin X Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie


X EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
W RZESZOWIE
28 stycznia (sobota) 2023 roku

 

1.Organizatorem konkursu jest Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie.
2. Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek odbędzie się 28 stycznia 2023 r.
3.Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalno– instrumentalnych oraz do orkiestr i zespołów instrumentalnych (dziecięcych, młodzieżowych
i dorosłych także studenckich).
4.Cele konkursu:
a. podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich i zespołów wokalno – instrumentalnych oraz orkiestr
b. ocena dorobku artystycznego zespołów
c. integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim
d. ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe)
5. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:
• Chóry (dorośli):
a. chóry jednorodne
b. chóry mieszane
c. chóry kameralne do 19 osób
• Chóry seniorskie (55+)
• Chóry, zespoły dziecięce (do lat 18 - dziecięce i młodzieżowe):
a. dziecięce (do 15 lat)
b. młodzieżowe
e. dziewczęce, chłopięce
• Orkiestry
a. Zespoły wokalno – instrumentalne
b. Zespoły instrumentalne
c. Orkiestry (klasyczne, dęte, szkolne)
6. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, rozdzielczość minimum 300 dpi) oraz opisem zespołu, prosimy przesłać na adres : festiwal.rzeszow@gmail.com Zgłoszenie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz poprzez przesłania nagrania z ostatniego roku
do 2 stycznia 2023 r.
7. Decyzję o zakwalifikowaniu zespoły otrzymują do dnia 6 stycznia 2023 r.
8. Zespoły biorące udział w konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 450,00 zł,
a zespoły należące do PZCHiO wnoszą opłatę wysokości 390 zł na konto Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie PEKAO 63 1240 2614 1111 0000 3958 5930
Wpłaty należy dokonać do dnia 10 stycznia 2023 r. W przypadku późniejszej rezygnacji
z udziału w konkursie opłata nie będzie zwracana.

9. Wybór kilku kategorii:
Zespoły mogą występować tylko w dwóch, wybranych przez siebie kategoriach.
Opłata akredytacyjna za drugą kategorię wynosi 250 zł.
10. O zakwalifikowaniu zespołów do Festiwalu decyduje Rada Artystyczna powołana przez organizatorów. Decyzję o zakwalifikowaniu zespoły otrzymują do 6 stycznia 2023 r.
11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone.
12. Regulamin konkursu dla zespołów wokalnych i wokalno- instrumentalnych:
a) przynajmniej jeden utwór polskiego kompozytora
b) utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu (epoki) w tym: jeden utwór może być wykonywany z akompaniamentem instrumentu – fortepianu lub innego dowolnie wybranego instrumentu, ewentualnie małego zespołu kameralnego. Program może obejmować różna dzieła zbliżone tematycznie do Bożego Narodzenia, okresu zimowego.
c) wykonują obowiązkową kolędę lub pastorałkę wskazaną przez organizatorów – podczas konkursu i na koncercie finałowym. W roku 2023 obowiązkową kolędą będzie "Cicha noc"
w dowolnej aranżacji.
d) czas prezentacji nie może przekroczyć 15 minut! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótszy niż 10 min. z wejściem.
e) podany program nie może zostać zmieniony, a zmiany nie zgłoszone organizatorom mogą powodować dyskwalifikację konkursową

13. Regulamin konkursu dla orkiestr i zespołów instrumentalnych:
a) czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut! Można prezentować do 3 zw. wybranej kolędy lub pastorałki. Prezentacja nie może być krótsza niż 15 min.
b) utwory dowolne, zróżnicowane pod względem stylu, o tematyce świątecznej lub zimowej
c) obowiązkowy utwór: wskazany przez organizatorów dowolnego opracowania
W roku 2023 jest to kolęda Cicha noc w dowolnej aranżacji.
d) podany program nie może zostać zmieniony, a zmiany nie zgłoszone organizatorom mogą powodować dyskwalifikację konkursową

12. Szczegółowych informacji udziela:
Dyrektor festiwalu: dr hab. Anna Marek - Kamińska
ul. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów
Tel. 600159077,
festiwal.rzeszow@gmail.com

13. Zespoły biorące udział w konkursie obowiązkowo deklarują udział w koncertach we wskazanych przez organizatorów kościołach rzeszowskich w dniu 28 stycznia 2023 roku, jeżeli takie będą się odbywać.

Regulamin Jury
1. Jury powołane przez organizatorów składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
2. Jury ocenia i przyznaje nagrody.
3. Nagrody:
a. W miarę posiadanych środków, organizator przyznaje nagrody finansowe dla czterech zespołów z poszczególnych kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
b. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin,
c. Chóry, które zajmą I miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki, medalu itp.
d. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
e. Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.
4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.
5. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali punktów, za każdy czynnik podlegający ocenie.
6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia – 28 stycznia 2023 r.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia końcowe
1. Zespół, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym festiwalu nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może brać natomiast udział w festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.
2. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący zespół.
3. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Studium Muzyki Liturgicznej i Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonani prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Studium Muzyki Liturgicznej i PZCHIO w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internetu,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku
z udziałem w konkursie.
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Muzyki Liturgicznej oraz PZCHiO na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).
4. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.