Regulamin 2022


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Edycja Międzynarodowego Festiwalu

Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie.
 Edycja specjalna On-line

 

29 stycznia( sobota) 2022 roku
Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie

 

 

 

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Studium Muzyki Liturgicznej w Rzeszowie.
2. Międzynarodowy Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek odbędzie się 29 stycznia 2022 r.
3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych, zespołów wokalno – instrumentalnych oraz do orkiestr i zespołów instrumentalnych (dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych także studenckich).

4. Cele konkursu:
a. podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich i zespołów wokalno – instrumentalnych oraz orkiestr
b. ocena dorobku artystycznego zespołów
c. integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim
d. ocena pracy dyrygentów (doskonalenie zawodowe

5. W przesłuchaniach konkursowych mogą brać udział:

1.Chóry ( dorośli):
a. chóry jednorodne
b. chóry mieszane
c. chóry kameralne do 19 osób

2. Chóry seniorskie ( 55+)

3.Chóry, zespoły dziecięce (do lat 18 - dziecięce i młodzieżowe):
a. dziecięce
b. młodzieżowe
e. dziewczęce, chłopięce

4.Orkiestry
a. Zespoły wokalno – instrumentalne
b. Zespoły instrumentalne
c. Orkiestry

 

6. Zgłoszenia wraz z aktualnym zdjęciem chóru (w formie elektronicznej jpg, tif rozdzielczość minimum 300 dpi)
i opisem zespołu należy nadsyłać do 6 stycznia 2022 r. na adres:

Rzeszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek
Studium Muzyki Liturgicznej
ul. W. Broniewskiego 26/48, 35 – 206 Rzeszów
lub na e-mail: smlrzeszow@interia.pl

W tym roku przyjmujemy wszystkie zespoły, które prześlą prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia !!!


7. Zespoły biorące udział w konkursie uiszczą opłatę akredytacyjną w wysokości 300,00 zł na konto Studium Muzyki Liturgicznej – ING Bank Śląski 60 1050 1562 1000 0092 9233 1072
Wpłaty należy dokonać do dnia 15 stycznia 2022r. W przypadku późniejszej rezygnacji chóru z udziału
w konkursie opłata nie będzie zwracana.

Wybór kilku kategorii:
Zespoły mogą występować tylko w dwóch, wybranych przez siebie kategoriach, po konsultacji z organizatorami.
Opłata akredytacyjna za drugą kategorię wynosi 200 zł.

 

8.. Decyzję o zakwalifikowaniu zespoły otrzymują do dnia 10 stycznia 2022 r.

 

9. Regulamin konkursu on-line:
Każdy zakwalifikowany zespół nadsyła nagranie co najmniej dwóch utworów o tematyce bożonarodzeniowej
w następujących wytycznych:

- utwory są nagrane w jednym czasie, w nagraniu ciągłym, bez dodatkowych efektów, są nagraniem nowym z ostatnich 3 miesięcy.
- nagrania są w formacie audio-video

- nagranie nie może być krótsze niż 6 min i nie może przekraczać 10 min.

- nagranie trzeba przesłać najpóźniej do 20 stycznia. Nagrania przesłane po terminie nie będą brały
udziału w konkursie.

- repertuar konkursowy dla chórów i zespołów wokalnych: obejmuje co najmniej dwa utwory a cappella, dopuszcza się jeden utwór z akompaniamentem instrumentalnym.

- Zachęcamy wszystkie zespoły, zarówno wokalne jak i instrumentalne, do wykonania specjalnie skomponowanej na potrzeby festiwalu pastorałki Dominika Lasoty  " Boże Narodzenie ta noc jest dla nas święta", do słów Stanisława Wyspiańskiego. Wszystkie potrzebne nuty w zakładce - pastorałka 2022 r. Nie jest ona obowiązkowa, ale specjalnie punktowana przez Jury.
- nadesłane nagrania nie będą publikowane, są przeznaczone tylko do oceny Jury. Wyjątek stanowią chóry nagrodzone. Publikacja nastąpi w mediach społecznościowych na stronie Festiwalu w dniu konkursowym, po otrzymaniu zgody na publikację.

 

11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystanie utworów, do których prawa są zastrzeżone.


12. Szczegółowych informacji udziela:
Studium Muzyki Liturgicznej – dr Anna Marek-Kamińska
ul. W. Broniewskiego 26/48, 35 – 206 Rzeszów
Tel. 600159077,
smlrzeszow@interia.pl

 

Regulamin Jury
1. Jury powołane przez organizatora składa się ze znanych i wybitnych muzyków.
2. Jury ocenia i przyznaje nagrody.
3. Nagrody:
a. W miarę posiadanych środków, organizator przyznaje nagrody finansowe dla czterech zespołów
w danej kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
b. Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewiduje regulamin,.
c. Chóry, które zajmą I miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki, medalu itp.
d. Wszystkie zespoły uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.
e. Wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków.
4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.
5. Każdy członek Jury przyznaje poszczególnym występom ocenę w skali punktów za każdy czynnik podlegający ocenie.
6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia – 30 stycznia 2022 r.
7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

Postanowienia końcowe
1. Chór, który otrzymał najwyższą nagrodę finansową, w kolejnym festiwalu nie może jej otrzymać (nie dotyczy to nagrody specjalnej), może brać natomiast udział w festiwalu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków konkursu.
2. Ewentualne koszty ZAiKS ponosi występujący chór.
3. Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Studium Muzyki Liturgicznej swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Studium Muzyki Liturgicznej w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet,
e) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2) Uczestnicy konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem
w konkursie.
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Studium Muzyki Liturgicznej na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).
4. Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.