Regulamin


Wytyczne kształcenia Słuchaczy w Studium Muzyki Liturgicznej

1. Studium Muzyki Liturgicznej powstało w odpowiedzi na potrzebę profesjonalnego przygotowania kantorów i animatorów muzycznych prowadzących zespoły i schole przy kościołach.

2. Kształcenie w SML pomaga w doskonaleniu umiejętności i poszerzania wiedzy z liturgiki
i muzyki kościelnej. Skierowana jest zarówno do osób prowadzących zespoły lub schole jak
i osób przygotowujących się do tej roli.

3. Studium nie jest ukierunkowane na szkolenie zawodu organisty.

4. Rekrutacja do Studium opiera się na nadesłanych Formularzach w wyznaczonym terminie. Studium nie prowadzi weryfikacji muzycznej Słuchaczy. W celu przeprowadzenia przyjęć kandydatów, komisja rekrutacyjne – kwalifikacyjna w składzie: dyrektor studium – przewodniczący oraz zastępca dyrektora lub inna osoba z grona pedagogicznego – zastępca przewodniczącego rozpatrują zgłoszone podania i analizują dokumenty kandydatów, przeprowadzają kwalifikowanie kandydatów.
Komisja ustala listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych. Odwołania od decyzji Komisji mogą być zgłaszane dyrektorowi studium w terminie 7 dni od daty powiadomienia kandydata.

5. Cele Studium Muzyki Liturgicznej
• Umiejętność prawidłowej pracy głosem i wiedzy z zakresu emisji głosu
• Znajomość nut i czytanie partytur
• Opanowanie podstaw dyrygentury i prowadzenie zespołów wokalno – instrumentalnych
• Znajomość podstaw liturgiki
• Możliwość dostępu do nowości wydawnictw z zakresu utworów dla scholii, chórów
i zespołów wokalno – instrumentalnych
• Nawiązanie współpracy między zespołami, chórami, scholami itp.
• Znajomość podstaw muzyki gregoriańskiej
• Znajomość podstaw prawodawstwa muzyki kościelnej

6. Kształcenie w Studium Muzyki Liturgicznej trwa trzy semestry. Każdy przedmiot kończy się egzaminem. Nauka w SML zakończona jest egzaminem dyplomowym ( forma koncertu
w obecności słuchaczy innych roczników) oraz pracą pisemną, a także odbytą praktyką podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Studium Muzyki Liturgicznej.

7. Słuchacz otrzymuje dyplom ukończenia SML.

8. Warunkiem ukończenia Studium Muzyki Liturgicznej jest 80 % obecność na zajęciach. Brak wystarczającej frekwencji może skutkować niedopuszczeniem do egzaminów/zaliczeń podczas semestrów , a w semestrze ostatnim do niedopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

9. Brak złożenia egzaminu dyplomowego lub otrzymanie oceny niedostatecznej skutkuje brakiem dyplomu SML.

10. Słuchacz ma prawo do egzaminu komisyjnego jako ostatecznej możliwości przedłożenia egzaminów.

11. Zajęcia w SML obywają się w soboty lub niedziele. Raz lub dwa razy w miesiącu. Na jeden semestr przypada pięć lub sześć zjazdów. Daty spotkań są podawane na pierwszym spotkaniu w semestrze lub na zakończenie semestru poprzedzającego kolejny.

12. Nauka pobierana w Studium Muzyki Liturgicznej jest odpłatna.

13. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

14. Działania nauczyciela powinny być podporządkowane trosce o zdrowie fizyczne i psychiczne
słuchaczy. Zadania nauczycieli związane są w szczególności z:
• prawidłową realizacją procesu dydaktycznego;
• dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
• doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej;
• wspieraniem rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań;
• systematycznością, bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym ich traktowaniem;
• prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej.
• nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
• nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.

15. Słuchacz ma prawo w szczególności do:
• równego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
• uczestniczenia w procesie kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz prawidłowo pod względem merytorycznym i metodycznym;
• poszanowania godności i zachowania dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych;
• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
• sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w zakresie danych przedmiotów sposobów kontroli postępów w nauce;
• swobody wyrażania w kulturalny sposób myśli, ocen, wniosków, sądów, uwag, spostrzeżeń dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i innych, jeżeli nie naruszają one uczuć i dobra innych słuchaczy;
• zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej;
• rozwijania zainteresowań i zdolności;
• aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;
• pomocy w przypadku trudności w nauce i ukierunkowania jego procesu samokształcenia;
• pełnego korzystania z praw wynikających z wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

16. Obowiązkiem słuchaczy jest w szczególności:
• wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy i rozwojem intelektualnym, systematycznie przygotowywać się do zajęć, konsultacji, egzaminów;
• regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia;
• opanować materiał nauczania określony w podstawie programowej;
• współdziałać w realizacji programu wychowawczego szkoły i innych zadań stojących przed szkołą;
• prezentować kulturę osobistą, dbać o własny wygląd, schludny ubiór, zdrowie własne
i innych, bezpieczeństwo swoje i kolegów;
• podporządkować się zakazowi palenia papierosów (w tym elektronicznych), picia alkoholu, posiadania i używania środków odurzających na terenie szkoły.
• nie używać telefonów komórkowych i innych środków telekomunikacyjnych podczas zajęć edukacyjnych;
• używać dyktafonu, magnetofonu i innych środków elektronicznych tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia;
• szanować, chronić mienie społeczne. W przypadku spowodowania zniszczeń, wyrządzenia szkód, słuchacz zobowiązany jest do ich naprawy lub pieniężnego zrekompensowania;
• okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
• stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, kulturalnie zwracać się do kolegów i innych osób;
• znać statut szkoły, regulaminy i przestrzegać zapisów w nich zawartych.

17. Skreślenia z listy dokonuje dyrektor studium na podstawie wniosku nauczyciela, po konsultacji
z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w semestrze, w którym słuchacz się uczy.

18. Podstawę do skreślenia słuchacza z listy stanowi w szczególności:
• rażące, powtarzające się nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w statucie;
• przyjście na zajęcia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
• agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i pracowników szkoły;
• dokonanie kradzieży, pobicia;
• dezorganizację zajęć w placówce;
• fałszowanie dokumentacji;
• dalsze nieprzestrzeganie obowiązujących zasad pomimo otrzymania nagany;
• nie spełnienie warunków określonych odpowiednio punktu 16.

19. Decyzję o skreśleniu słuchacza dyrektor szkoły przekazuje zainteresowanemu, drugi egzemplarz pozostaje w aktach.

20. Słuchacz ma prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

21.Dyrektor studium może nadać decyzji o skreśleniu rygor natychmiastowej wykonalności za drastyczne naruszenie prawa: pijaństwo, agresję, pobicie, fałszowanie dokumentacji szkolnej oraz
z powodu zachowań zagrażających bezpieczeństwu słuchaczy, nauczycieli lub innych pracowników szkoły. Decyzja z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności oznacza dla słuchacza zakaz uczęszczania do szkoły z dniem otrzymania decyzji.

22. Studium nie ponosi odpowiedzialności za wnoszenie na jej teren cennych rzeczy oraz telefony komórkowe.
23.Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy.

24. Nauczyciele opracowują szczegółowe i obowiązujące zasady przedmiotowego oceniania
z uwzględnieniem wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

25. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.

26. Celem wewnątrzszkolnego oceniania jest:
• informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie;
• udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
• pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
• motywowanie słuchacza do dalszej pracy, wdrażanie do systematyczności;
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności słuchacza za osobiste postępy w dziedzinie edukacji, wyrabianie umiejętności efektywnej samooceny;
• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –wychowawczej.

27. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na:
• systematycznym rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych,
• formułowaniu oceny, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości percepcyjnych słuchaczy.

28. W Studium Muzyki Liturgicznej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wystawiane są
w wyniku egzaminów semestralnych po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne uzyskane w wyniku egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły.

29. Oceny bieżące i semestralne i końcowe wyrażane są według skali:
celujący (6);
bardzo dobry (5);
dobry (4);
dobry plus( 4,5)
dobry minus ( 3,75)
dostateczny (3);
dostateczny plus ( 3,5)
dopuszczający (2);
niedostateczny (1).

30. Każda ocena powinna uwzględniać: stopień osiągnięcia przez słuchacza wymagań edukacyjnych, systematyczność pracy słuchacza, możliwości psychofizyczne.

31. Ustala się następujące wymagania i kryteria uzyskania poszczególnych ocen:
• ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające
z indywidualnych zainteresowań;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu
nauczania;
c) proponuje rozwiązania nietypowe;
d) rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania;
• ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danym semestrze;
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
c) potrafi korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
d) łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin nauki oraz stosuje ją
w nowych sytuacjach.
• ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował umiejętności i wiadomości określone programem nauczania,
w tym opanował treści złożone;
b) samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, użyteczne w życiu
pozaszkolnym;
• ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
w danym semestrze na poziomie nie przekraczającym wymagań
zawartych w podstawach programowych;
b) posiada umiejętności pozwalające rozwiązywać z pomocą nauczyciela
problemy typowe;
c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu
trudności.
• ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia;
b) rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.
• ocenę niedostateczną otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował koniecznych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy;
b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności i nie
wykazuje chęci współpracy z nauczycielem.

32. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz odbycie praktyki podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Studium Muzyki Liturgicznej jako nieformalne Jury festiwalu.

33. Do egzaminu semestralnego w Studium Muzyki Liturgicznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 80% czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał
z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania,a także ukończył praktykę podczas festiwalu.

34. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

35. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego
w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora studium.

36. Termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru zimowego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru letniego nie później niż do dnia 31maja.

37. Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne.

 

38. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

39. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

40. Prace z egzaminów semestralnych przechowuje się w szkole przez dwa lata.

41. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danym semestrze.

42. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w/w punktach, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

43. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
44. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.

45. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

46. Oceny są jawne, na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

Wytyczne nauczania zostały ustalone i przyjęte przez dyrekcję Studium Muzyki Liturgicznej w dniu
1 października 2013 r.